STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIE POGROMCY BAZGROŁÓW


Numer KRS: 0000793931 
Numer REGON: 383837899 
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/215192/20/530]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 – Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-07-09  do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE POGROMCY BAZGROŁÓW2019-07-09  do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-09  do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-09  do dziś
Rubryka 2 – Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-07-09  do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA GAŁĘZOWSKIEGO nr domu 22 kod pocztowy 30-498 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-03-24  do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPOGROMCYBAZGROLOW@GMAIL.COM2019-07-09  do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://POGROMCYBAZGROLOW.COM/2019-07-09  do dziś
Rubryka 3 – Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 – Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.05.2019 R. 19.06.2019 R. – ZMIANA § 1 I § 132019-07-09  do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-09  do dziś
Rubryka 6 – Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 – Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 – Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA KRAKOWA2019-07-09  do dziś

Dział 2

Rubryka 1 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-09  do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-07-09  do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI2020-03-24  do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2020-03-24  do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-24  do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-24  do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2019-07-09  do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-09  do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09  do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-09  do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZERBIŃSKI2019-07-09  do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-07-09  do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09  do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-09  do dziś
Rubryka 2 – Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2019-07-09  do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASIECZNY2019-07-09  do dziś
2. ImionaJACEK2019-07-09  do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09  do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2019-07-09  do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-07-09  do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09  do dziś
Rubryka 3 – Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 – Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-07-09  do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-07-09  do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-07-09  do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-07-09  do dziś
481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-07-09  do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, W TYM ORGANIZACJA KONKURSÓW, FESTYNÓW, FESTIWALI, WYSTAW, PLENERÓW, IMPREZ SPORTOWYCH2019-07-09  do dziś
685 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-07-09  do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, W TYM PROWADZENIE DORADZTWA ORAZ WARSZTATÓW2019-07-09  do dziś
894 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, W TYM FUNDOWANIE I PRZYZNAWANIE NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ, DYPLOMÓW I ODZNAK ORAZ WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ZBIEŻNA Z CELAMI STATUTOWYMI STOWARZYSZENIA2019-07-09  do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-09  do dziś
Rubryka 2 – Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2020 okres OD 09.07.2019 DO 31.12.20192020-06-30  do dziś
Rubryka 3 – Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST REALIZACJA ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: ORGANIZACYJNE I MERYTORYCZNE WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WALKI Z NIELEGALNYMI NAPISAMI I ZNAKAMI GRAFICZNYMI (BAZGROŁAMI), WULGARYZMAMI, RASIZMEM, ANTYSEMITYZMEM, HOMOFOBIĄ, GROŹBAMI KARALNYMI, MOWĄ NIENAWIŚCI WYRAŻANYMI NA ŚCIANACH BUDYNKÓW I INNYCH POWIERZCHNIACH, JAK RÓWNIEŻ OCHRONA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZED AKTAMI WANDALIZMU; • POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; • WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, • PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW; • OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; • PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM; POZOSTAŁA CZĘŚĆ CELÓW W § 7 STATUTU2019-07-09  do dziś
Rubryka 4 – Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 – Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 – Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 – Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 – Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 – Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 – Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 – Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 – Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 – Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 – Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 – Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 – Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 – Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 – Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

© 2017-2021 Wyszukiwarka KRS · Regulamin · Regulamin newslettera · Polityka cookies · Informacja prawna · Kontakt ·  Zaloguj się